ALGEMENE INFO OVER DE KAATSCLUB GOUTUM

Dorpsfeest Goutum | KNKB | Team Bles | Dorpsbelang Goutum
 
 
Het Bestuur van de Kaatsclub Goutum
Wie moet u hebben voor wat, en wie is waar verantwoordelijk voor bij de club?
Email adres nodig? Als u op een naam klikt heeft u 't.

Albert Walsweer:
Voorzitter.
Tel 058-2801199
Ben Keetels:
Secretaris, wedstrijd-secretariaat en ledenadministratie.
Tel 058-2885159
Ronald Steffens:
Penningmeester
Sybren Broekstra:
Wedstrijdprijzen.
Tel 06-10916230
Eddie van der Hoek:
Algemeen bestuurslid.
Tel 058-3010307
Theo de Boer
Sponsorzaken.
Tel 06-36158138
Andre de Vries:
Contact Jeugd-commissie.
Tel 06-25088879Uitslagen en tussenstanden:

Uitslagen Ledenpartijen. Bijgewerkt t/m Eindstand

Uitslagen Ledenpartijen Jeugd. Bijgewerkt t/m 11 Jul19

Contributie 2019: Boter bij de vis! Senioren 50 Euro, Jeugdleden 25 Euro, Donateurs 20 Euro. Als je dit jaar 18 jaar wordt, dan ben je Senior. Betaling via automatische incasso.
Ook de bijdrage voor de Club van 100, 20 Euro, gaat via automatische incasso.
Eareleden Keatsclub Goutum
Andries Idzerda, Bote Jorritsma, Rinse Boorsma, Albert Talsma, Jan van der Woud, Wim Bosklopper en Durkje Fennema.


Yn 'e smoute fan de Goutumer Tsjerke

Yn 2002 wie it 25 jier lien dat Jan Adema, Oepie van der Woud, Andries Idzerda, Sipke Miedema en Tjitze Jansma nei de notaris stapten en de Keatsclub Goutum oprjochte ha. Noch hieltiden hawwe wy yn Goutum yn 't lyte van de toer eltse moandei wêr in fjild fol minsken, folle telegrafen en partijen mei fjûr. Sa moat it mear as hundert jier lien ek west ha.
We tinke miskien mei syn allen wol dat wy mei ùs 25 jier noch jong binne fan liif en leden, en dat is feitelijk ek sa (seker de leden :-), mar dat wol net sizze dat der nea jierder keats is yn Goutum. Mear as hûndert jier lien, op snein 24 september 1899 om krekt te wèzen, wie it de kroechbaas D.B. Smeding dy't in keatspartij yn ús doarp organisearre op in stik lân oan de Overijsselsestraatweg.

Noch eefkes san âld feitsje; wiesten jimme dat Goutum mei J. Vriezema, T. Boonstra en T. Drijsten yn 1912 op de Freule keatst hat, en ien Van links naar rechts: Jan Jelle Jongsma, Kanter de Bildt, Marc de Jong en Coach Murk Miedema omloop lang de kop boppe wetter hâlden hat? Fansels, Jan Jelle, Kanter en Marc mei coach Murk Miedema dienen it yn 1997 in stik better mei harren twadde priis, mar toch.

Goutum hat jierder een keatsclub hân. Nij Begjin hiete de club, en slùte har yn 1946, krek nei de oarloch oan bij de KNKB. Lang hat dat net dourre. Yn 1949 liet de club neat mear fan har jearre. Oant de dei van hjoed hawwe wij gjin idee wêrom dat wie.

Dizze klub fan hjoed; de Keatsclub Goutum e.o., hat net in lange roemruchte rige fan wapenfeiten. Wy ha net in ryke tradysje foar wat it keatsen yn nasjonaal ferbân oanbelanget. We ha oant no ta mar ien Dirk Jan. Wat wiene we grutsk mei syn allen doe't hy mei syn maten yn 2000 de PC wûn. Mar dêr sit wol wat oan te kommen hear. Tink mar oan de jongens fan Tolsma, en de noch jongere generaasje. Wy hâlde se yn de gaten!

Keatsclub Goutum is wol in feriening wer it keatshert op it goeie plak kloppet. In brûzjend heart, en mei fjoer foar it spultsje dogge ùs leden eltse moandei de want oan, en om meielkoar op de ledenpartijen foar de kranse te keatsen. Dochs binne we no ek wer net in klubke fan grize koppen. Neat fan dat. Keatse is net oan tiid boen. It giet fan heit op soan, fan mem op dochter. Der soarchet de jeugdkommisje wol foar; wat dogge sy geweldig wurk. As Keatsclub ha wy een soene, mar beskieden ambysje. Dêr rinne in pear talintsjes rûn dy't at it oan de warbere jeugdcommissie leit yn Œe takomst ek bûten Goutum fan harren hjearre litte sil.

Keatsen, kin immen wol sizze, libbet yn Goutum noch krekt lykas hûndert, of 32 jier ferlien. Keatsclub Goutum; in jonge klub, mei in tige sûn tal keatsende leden. In jonge club dy't de takomst noch foar har hat. Mar hoefolle frywilligers en sponsors wy ek ha en hjirby tank sizze, it binne ùs leden dy't dêr foar soarchje ha dat we hjoed san sûne keatsclub binne.

Jan Veninga
ex-Foarsitter

Competitie kaatsen Senioren
Van half april tot begin september, iedere maandagavond vanaf 19:00 uur. We kaatsen in 4 klassen; 40+, A-, B- en Dames-klasse. Voor het aktueel overzicht van wedstrijden verwijzen wij u naar het hoofdstuk Agenda.

 
 
ALGEMENE INFO OVER DE KAATSCLUB GOUTUM