Clubinfo

Agenda

Nieuws

Over ons

Keatsclub Goutum is wol in feriening wer it keatshert op it goeie plak kloppet. In brûzjend heart, en mei fjoer foar it spultsje dogge ùs leden eltse moandei de want oan, en om meielkoar op de ledenpartijen foar de kranse te keatsen. Dochs binne we no ek wer net in klubke fan grize koppen. Neat fan dat. Keatse is net oan tiid boen. It giet fan heit op soan, fan mem op dochter. Der soarchet de jeugdkommisje wol foar; wat dogge sy geweldig wurk. As Keatsclub ha wy een soene, mar beskieden ambysje. Dêr rinne in pear talintsjes rûn dy’t at it oan de warbere jeugdcommissie leit yn Œe takomst ek bûten Goutum fan harren hjearre litte sil.

Keatsen, kin immen wol sizze, libbet yn Goutum noch krekt lykas hûndert, of 32 jier ferlien. Keatsclub Goutum; in jonge klub, mei in tige sûn tal keatsende leden. In jonge club dy’t de takomst noch foar har hat. Mar hoefolle frywilligers en sponsors wy ek ha en hjirby tank sizze, it binne ùs leden dy’t dêr foar soarchje ha dat we hjoed san sûne keatsclub binne.

Onze sponsoren